Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Jesteś tutaj: Aktualności / Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM  „LIMBO”


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych  jestNiepubliczny Punkt Przedszkolny „LIMBO”, 34-407 Ciche 29, reprezentowany przez Dyrektora Grażynę Gut.
  2. Kontakt z administratorem ochrony danych osobowych: tel. 507 647 497, przedszkole.limbo@o2.pl.
  3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na cele związane z działalnością Niepublicznego Punktu Przedszkolnego LIMBO tj. między innymi przy podawanych obowiązkowych danych do sporządzenia Umowy, dane przekazywane instytucjom zewnętrznym przy wykonywaniu sprawozdań, lub na podstawie udzielonej zgody.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  5. Państwa dane osobowe są przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych tj. pracownicy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej.
  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym LIMBO Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
  2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.